VPSCông Nghệ

Cài đặt ioncube loader trên VPS cài hocvps scripts

5/5 - (8 bình chọn)

Hiện tại nhiều plugin wordpress yêu cầu sử dụng ioncube loader. Mà trên vps cài hocvps scripts không có sẵn nên mình viết vừa là để lưu lại và để các bạn tham khảo cài đặt luôn.

1. Tải ioncube loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:

uname -a

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.

Với hệ thống 64bit x86_64

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Với hệ thống 32bit i386

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

php -v

Kiểm tra phiên bản ioncube loader tương ứng bằng lệnh:

ls /tmp/ioncube

Output trả về có thể tương tự như sau:

PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Như vậy bạn đang sử dụng php 5.6. (Tham khảo nâng cấp php 7)

Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

php -i | grep extension_dir

Kết quả trả về:

extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value

Lưu ý chỗ mình bôi đỏ nhé. Bây giờ copy phiên bản ioncube loader vào thư mục mình bôi đỏ với phiên bản tương ứng php 5.6

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so /usr/lib64/php/modules

Nếu như bạn đang dùng php 7.3 hoặc php 7.4 thì thay 5.6 bằng 7.3, 7.4. Ví dụ php 7.3

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.3.so /usr/lib64/php/modules

3. Cấu hình PHP sử dụng ioncube Loader

Mở file cấu hình PHP

nano /etc/php.ini

Thêm đoạn sau vào cuối file

[ionCube Loader]
 zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so

Trong trường hợp bạn sử dụng php 7.3, 7.4 thì thay đổi 5.6 thành 7.3, 7.4. Ví dụ với php 7.3

[ionCube Loader]
 zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.3.so

Khởi động lại service

service php-fpm restart
service nginx restart

4. Kiểm tra lại kết quả

Các bạn sử dụng lệnh kiểm tra phiên bản php để kiểm tra:

php -v

Kết quả trả về sẽ có phiên bản ioncube loader như hình.

Bài viết mình lấy từ hocvps, có cập nhật thêm với các bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất khi cài hocvps scripts là php 7.3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button